Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 937415

MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"

 • Konanie č. 937415
 • Vydaný 14.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 202 z roku 2019 18.10.2019
 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84
  01701   Považská Bystrica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu MM KREDIT, s. r. o. v konkurze so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 842 128, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, o odvolaní správcu z funkcie, takto

Rozhodnutie

Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov, značka správcu S1372.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/9/2017
 • ICS 3117221508
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca