Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 703709

O.T.E.C. SR, s.r.o.

 • Konanie č. 703709
 • Vydaný 10.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca O.T.E.C. SR, s.r.o.
  IČO: 35783745
  Oslobodenia 1068
  90101   Malacky
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: O.T.E.C. SR, s.r.o., so sídlom Oslobodenia 1068, 901 01 Malacky, IČO: 35 753 745, správcom ktorého je: Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1211, na vstup do konkurzného konania,

Rozhodnutie

Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom ul. 29. augusta č 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 2.038,81 EUR.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.

Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/28/2016
 • ICS 1116211668
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca