Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 703701

POP palivo s. r. o.

 • Konanie č. 703701
 • Vydaný 10.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca POP palivo s. r. o.
  IČO: 47451432
  Pionierska 1588/15
  83102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - POP palivo s.r.o. sídlom Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava, IČO: 47551432 zastúpený PETKOV Co s.r.o. Advokátska kancelária so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: - POP palivo s.r.o. sídlom Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava, IČO: 47551432,

Rozhodnutie

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: POP palivo s.r.o. sídlom Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava, IČO: 47551432.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/55/2019
 • ICS 1119211364
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca