Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 703835

GEMEX Trade, s.r.o.

 • Konanie č. 703835
 • Vydaný 10.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca GEMEX Trade, s.r.o.
  IČO: 36316351
  Trenčianska 53
  82109   Bratislava
 • Navrhovatelia GEMEX Trade, s.r.o.
  IČO: 36316351
  Trenčianska 53
  82109   Bratislava
 • JUDr. Bohumír Bláha
  Hurbanovo námstie 5
  81103   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GEMEX Trade, s.r.o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 36 316 351, správcom ktorého je JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom kancelárie: Hurbanovo námestie 5, 811 03 Bratislava, značka správcu: S105, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku

Rozhodnutie

Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu GEMEX Trade, s.r.o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 36 316 351, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 2R/6/2011
 • ICS 1111235041
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca