Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 704018

TRIO PACK PLASTIC s.r.o.

 • Konanie č. 704018
 • Vydaný 14.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca TRIO PACK PLASTIC s.r.o.
  IČO: 43884393
  Haburská 49/A
  82101   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393, ktorá sa bude konať dňa 15.11.2019 o 9:00 hod., na Okresnom súde Bratislava I, Medená ulica, v miestnosti č. dv. 105b, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti a zároveň doklad preukazujúci pohľadávku, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/43/2014
 • ICS 1114222306
 • Vydal JUDr. Patrícia Jašurková
 • Vydal FN sudca