Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 703931

AdBackoffice s.r.o.

 • Konanie č. 703931
 • Vydaný 11.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca AdBackoffice s.r.o.
  IČO: 48214469
  Plynárenská 1
  82109   Bratislava
 • Navrhovatelia AdBackoffice s.r.o.
  IČO: 48214469
  Plynárenská 1
  82109   Bratislava
 • JUDr. Milan Guťan
  Školslká 8
  81107   Bratislava
 • JUDr. Viera Kubicová
  Záhradnícka 68
  82108   Bratislava
 • Sociálna poisťovňa, a.s.
  IČO: 30807484
  29. augusta 8 a 10
  81363   Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • Slovenská konsolidačná, a.s.
  IČO: 35776005
  Cintorínska 21
  81499   Bratislava
Správcovia
 • Viera Kubicová, JUDr.
  IČO: 11802090
  Zelinárska 2
  82108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AdBackoffice s.r.o. so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 48 214 469, správcom ktorého je: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, na vstup do konkurzného konania,

Rozhodnutie

Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom ul 29. augusta č 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 131.001,64 EUR.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.

Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/49/2018
 • ICS 1118210852
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca