Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 703883

PROTECT sukromná bezbečnostná agentúra, spol. s r.

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PROTECT súkromná bezpečnostná agentúra, spol. s r.o., so sídlom Palkovičova 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 745 291,

Rozhodnutie

Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: PROTECT súkromná bezpečnostná agentúra, spol. s r.o., so sídlom Palkovičova 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 745 291, správcu: BANKRUPTCY GROUP, k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, S 1944.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

  • Súd Okresný súd Bratislava I
  • Spisová značka 4K/63/2013
  • ICS 1113243484
  • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
  • Vydal FN sudca