Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1887670

EGGS-Odbytová organizácia prvovýrobcov

 • Konanie č. 1887670
 • Vydaný 15.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca EGGS-Odbytová organizácia prvovýrobcov
  IČO: 44242778
  Stredné Plachtince 219
  99124   Stredné Plachtince
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu EGGS - Odbytová organizácia prvovýrobcov hydiny a vajec, s.r.o. v likvidácii, so sídlom 991 24 Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 219, IČO: 44 242 778, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Eva Háberová, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Trhová 1, uznesením č. k. 2K 23/2017 - 175 zo dňa 18. 09. 2019 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 10. 2019

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/23/2017
 • ICS 6117208378
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca