Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1887702

R.S.K. spol.s r.o.

 • Konanie č. 1887702
 • Vydaný 15.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca R.S.K. spol.s r.o.
  IČO: 31581561
  Cukrovarská 12
  97901   Rimavská Sobota 1
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu R.S.K. spol. s r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 581 561, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Robert Antal, so sídlom kancelárie Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S527, o návrhu spoločnosti SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava, IČO: 51 998 556, právne zastúpená spoločnosťou ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, na vstup do konkurzného konania, takto

Rozhodnutie

P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava, IČO: 51 998 556 vo výške 6 391, 25 Eur do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa AGROBAN s.r.o., so sídlom Bátka 160, 980 21 Bátka, IČO: 36 046 558.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod

pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa

jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia

v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu

v Banskej Bystrici.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,

v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho

sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1K/29/2006
 • ICS 6106220352
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová
 • Vydal FN sudca