Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 932014

T+M - verejná obchodná spoločnosť Košice

Správcovia
 • Ľubica Gregušková, Mgr.
  IČO: 43555489
  Podjavorinskej 3384/3
  05801   Poprad
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: T+M - verejná obchodná spoločnosť Košice, Jesenského 26, 040 01 Košice, IČO: 17 081 203, práv. zast.: JUDr. Jana Šándorová, advokátka, Kuzmányho 87, 040 01 Košice, IČO: 35 570 415, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1720.

U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:

- posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,

- uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,

- zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a

- uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/15/2019
 • ICS 7119210588
 • Vydal JUDr. Pavel Varga
 • Vydal FN sudca