Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 931861

IDAL s.r.o.

 • Konanie č. 931861
 • Vydaný 14.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca IDAL s.r.o.
  IČO: 36587494
  Južná trieda 93
  04001   Košice
 • Navrhovatelia Daňový úrad Košice
  Železničná 1
  04190   Košice
 • IDAL s.r.o.
  IČO: 36587494
  Južná trieda 93
  04001   Košice
 • Finančné riaditeľstvo SR-DÚ
  Železničná 1
  04190   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná č. 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: IDAL s.r.o. v likvidácii, so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36 587 494 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: IDAL s.r.o. v likvidácii, so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36 587 494 pre nedostatok majetku dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.

Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do konkurzného konania.

Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 26K/15/2019
 • ICS 7119206638
 • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
 • Vydal FN sudca