Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 960445

ARDEM Slovakia spol. s r.o.

 • Konanie č. 960445
 • Vydaný 15.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca ARDEM Slovakia spol. s r.o.
  IČO: 43889549
  Komenského 2651/1
  06901   Snina
Druh
Oznam
Oznam

O z n a m

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARDEM Slovakia spol. s r.o., so sídlom Komenského 2651/1, 069 01 Snina, IČO: 43 889 549, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 4K/4/2015-228 zo dňa 19.09.2019 p o t v r d i l prevod prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, voči úpadcovi: ARDEM Slovakia spol. s r.o., so sídlom Komenského 2651/1, 069 01 Snina, IČO: 43 889 549, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 3.387,83 Eur.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 4K/4/2015
 • ICS 8115224446
 • Vydal JUDr. Jaroslav Kanderka
 • Vydal FN sudca