Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 937490

OBUV Partizánske, a. s.

 • Konanie č. 937490
 • Vydaný 14.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca OBUV Partizánske, a. s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891
  95801   Partizánske
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu

OBUV Partizánske, a. s. v konkurze so sídlom Nádražná 891, 958 01 Partizánske, IČO 36 320 595, ktorého správcom je JUDr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto

Rozhodnutie

I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu OBUV Partizánske, a. s. v konkurze so sídlom Nádražná 891, 958 01 Partizánske, IČO 36 320 595 sa z r u š u j e pre nedostatok majetku.

II. Správcovi JUDr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792 sa priznáva odmena a úhrada výdavkov vo výške

779,17 eura.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 40K/61/2016
 • ICS 3116222461
 • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
 • Vydal FN sudca