Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 937603

EMTZ, s. r. o. v lilkvidácii

 • Konanie č. 937603
 • Vydaný 15.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca EMTZ, s. r. o. v lilkvidácii
  IČO: 36340570
  Kpt. Jaroša 23
  95701   Bánovce nad Bebravou
 • Navrhovatelia Štefan Záhumenský
  125
  95655   Veľké Chlievany
 • EMTZ, s. r. o. v lilkvidácii
  IČO: 36340570
  Kpt. Jaroša 23
  95701   Bánovce nad Bebravou
 • Mária Záhumenská
  č. 125
  95655   Veľké Chlievany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu EMTZ, s. r. o. v konkurze so sídlom Kpt. Jaroša 23, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 340 570, ktorého správcom je JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie takto

Rozhodnutie

Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 40K/3/2015
 • ICS 3115201477
 • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
 • Vydal FN sudca