Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 763960

INTERMAT

 • Konanie č. 763960
 • Vydaný 14.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca INTERMAT
  IČO: 31429700
  Štúrova 70
  92701   Šaľa
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INTERMAT, spol. s r.o., so sídlom Štúrova 70, 927 01 Šaľa, IČO: 31 429 700, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 16064/T, zastúpený JUDr. Boris Štanglovič, advokát, so sídlom Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Súd v y z ý v a navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho podania doručeného súdu dňa 01.10.2019, a to tak, že

· doloží návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý bude podpísaný navrhovateľom a podpis bude úradne osvedčený, dvojmo,

· doloží dvojmo zoznam majetku s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, pričom pred prvý list zoznamu majetku vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname majetku, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "vyhláška"), zároveň každý list zoznamu majetku musí obsahovať podpis navrhovateľa (avšak už bez úradného osvedčenia),

· doloží dvojmo zoznam záväzkov s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, pričom pred prvý list zoznamu záväzkov vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname záväzkov, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky, zároveň každý list zoznamu záväzkov musí obsahovať podpis navrhovateľa (avšak už bez úradného osvedčenia),

· doloží dvojmo zmluvný prehľad s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv, pričom pred prvý list zmluvného prehľadu vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky, zároveň každý list zmluvného prehľadu musí obsahovať podpis navrhovateľa (avšak už bez úradného osvedčenia),

· doloží dvojmo zoznam spriaznených osôb,

§ doloží dvojmo poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnom účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj správu audítora.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.

V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.

Začiatok plynutia lehoty na podanie sťažnosti je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/13/2019
 • ICS 2119208315
 • Vydal Mgr. Daniela Škultétyová
 • Vydal FN vyššia súdna úradníčka