Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 961959

FEKO s.r.o.

 • Konanie č. 961959
 • Vydaný 15.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca FEKO s.r.o.
  IČO: 45888051
  03212   Dúbrava 551
 • Navrhovatelia FEKO s.r.o.
  IČO: 45888051
  03212   Dúbrava 551
 • Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Žilina
  Janka Kráľa 2
  01001   Žilina
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FEKO s.r.o., so sídlom Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava, IČO: 45 888 051, ktorého správcom je: JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 2K/12/2017-413 zo dňa 09.09.2019 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej výške 713,19 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 61-66 (pôvodne vedené pod č. 33-38) na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 01.10.2019.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 2K/12/2017
 • ICS 5117218241
 • Vydal Mgr. Oľga Vidovencová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník