Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 961973

DUVOPA, s.r.o., "v likvidácií"

 • Konanie č. 961973
 • Vydaný 15.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca DUVOPA, s.r.o., "v likvidácií"
  IČO: 31596797
  SNP 889
  03301   Liptovský Hrádok
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DUVOPA, s.r.o., “v likvidácii“, so sídlom SNP 889, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 596 797, ktorého správcom je: Ing. Jana Kovačková, so sídlom kancelárie Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin, uznesením č.k. 6K/1/2015-336 zo dňa 09.09.2019 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej výške 5.849,80 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 4-35 a 77 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 03.10.2019.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 6K/1/2015
 • ICS 5115200109
 • Vydal JUDr. Michal Masár
 • Vydal FN vyšší súdny úradník