Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1890353

Potraviny Kačka, a.s.

 • Konanie č. 1890353
 • Vydaný 17.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 205 z roku 2019 23.10.2019
 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s.
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401   Lučenec
 • Navrhovatelia Potraviny Kačka, a.s.
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401   Lučenec
 • BEATOW PARTNERS s. r. o.
  IČO: 36868841
  Panenská 23
  81103   Bratislava
 • Martin Kováčik
  IČO: 48485357
  Tajovského 3
  97401   Banská Bystrica
 • Katarína Tkáčová
  IČO: 48485357
  Záhradná 863/8
  96212   Detva
Správcovia
 • Katarína Tkáčová, Ing.
  IČO: 45457379
  Piešť II. 150
  96212   Detva
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Tajovského 3, takto

Rozhodnutie

I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Kováčika, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Tajovského 3.

II. U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Ing. Katarínu Tkáčovú, so sídlom kancelárie 962 12 Detva, Záhradná 863/8.

III. U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne od ustanovenia nového správcu predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/12/2019
 • ICS 6119357581
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca