Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1046339

ELEKTROKARBON a.s.

 • Konanie č. 1046339
 • Vydaný 18.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 207 z roku 2019 25.10.2019
 • Úpadca ELEKTROKARBON a.s.
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  95522   Topoľčany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31412432, ktorého správcom je: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36832006, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 13, o návrhu navrhovateľa EsedFin s.r.o., so sídlom Banská Bystrica, Jegorovova č. 37, IČO: 46086404, na vstup do konania, takto

Rozhodnutie

P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa EsedFin s.r.o., so sídlom Banská Bystrica, Jegorovova č. 37, IČO: 46086404 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa COPPER PLUS, s.r.o., so sídlom Liptovský Mikuláš, Okoličianska č. 825, IČO: 36675857, s prihlásenou pohľadávkou v celkovej sume 2 773,67 eura.

Poučenie

Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 27K/3/2018
 • ICS 4118203643
 • Vydal Mgr. Juraj Kopper
 • Vydal FN vyšší súdny úradník