Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 768352

INTERMAT

 • Konanie č. 768352
 • Vydaný 15.11.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 229 z roku 2019 27.11.2019
 • Úpadca INTERMAT
  IČO: 31429700
  Štúrova 70
  92701   Šaľa
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: INTERMAT, spol. s r.o., so sídlom Štúrova 70, 927 01 Šaľa, IČO: 31 429 700, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 16064/T, zastúpený JUDr. Boris Štanglovič, advokát, so sídlom Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: INTERMAT, spol. s r.o., so sídlom Štúrova 70, 927 01 Šaľa, IČO: 31 429 700, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 16064/T.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť

právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté

konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani

pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva

vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne

dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou

dražbou podľa osobitného predpisu,

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení

dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/13/2019
 • ICS 2119208315
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN Sudca