Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1052884

Ferrumcut s.r.o.

 • Konanie č. 1052884
 • Vydaný 26.11.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 233 z roku 2019 3.12.2019
 • Úpadca Ferrumcut s.r.o.
  IČO: 43892728
  796
  95148   Jarok
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ferrumcut s.r.o., IČO: 43 892 728, so sídlom: 951 48 Jarok 796, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Ferrumcut s.r.o., IČO: 43 892 728, so sídlom: 951 48 Jarok 796, o určení odmeny predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi dlžníka: Mgr. Veronike Vargovej, so sídlom kancelárie: Mostná 62, 949 01 Nitra, značka správcu: S1668, paušálnu náhradu výdavkov v sume 1.500,- eur.

II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet predbežného správcu, Mgr. Veroniky Vargovej, so sídlom kancelárie: Mostná 62, 949 01 Nitra, značka správcu: S1668, IBAN: SK03 1100 0000 0029 2390 2781, paušálnu náhradu výdavkov predbežného správcu v sume 1 500,00 eur, a to z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D19 - 21/2019.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra (§ 21 ods. 3 ZoKR).

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť (§ 21 ods. 3 ZoKR).

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 23K/10/2019
 • ICS 4119210655
 • Vydal JUDr. Jana Coboriová
 • Vydal FN sudkyňa