Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 709899

ASEK TZB, spol. s r.o.

 • Konanie č. 709899
 • Vydaný 2.12.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 237 z roku 2019 9.12.2019
 • Úpadca ASEK TZB, spol. s r.o.
  IČO: 35974249
  Hamuliakovo 424
  90043   Hamuliakovo
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - ASEK TZB, spol. s.r.o. so sídlom Hamuliakovo 424, PSČ: 900 43, IČO: 35 974 249 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka: ASEK TZB, spol. s.r.o. so sídlom Hamuliakovo 424, PSČ: 900 43, IČO: 35 974 249, správcom ktorého je INSOLVENCY GROUP, k.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1768,

Rozhodnutie

I. Súd určuje, že na podanie doručené od veriteľa Colt International, s.r.o., so sídlom Haanova 12, 851 04 Bratislava, IČO: 35 541 057 správcovi: INSOLVENCY GROUP, k.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1768, sa neprihliada ako na prihlášku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8R/3/2019
 • ICS 1119210862
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca