Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 712341

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Konanie č. 712341
 • Vydaný 23.11.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 5 z roku 2020 9.1.2020
 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • Navrhovatelia 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • CURTIS, s. r. o.
  IČO: 45445851
  Mierové námestie 24
  91101   Trenčín
 • Mgr. Tomáš MICHNICA, advokát
  Na Priekope č. 174/13
  01001   Žilina
 • JURIKA & KELTOŠ
 • BUGAN, advokátska kancelária
  Bajkalská 25/A
  82103   Bratislava
 • Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš
  Nám. sv. Anny 361/200
  91101   Trenčín
 • Mgr. Matej Ambroz
  Kominárska 2,4
  83104   Bratislava
 • URBÁNI & Partners s.r.o.
  Skuteckého 17
  87401   Banská Bystrica
 • Mesto Štúrovo
  Nám. Slobody 1
  94301   Štúrovo
 • JURIKA & KELTOŠ, s.r.o.
  IČO: 35951087
  Mickiewiczova 2
  81107   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade CURTIS, s.r.o., so sídlom Mierové námestie 24, 911 01 Trenčín, IČO: 45 445 851, zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom Nám. Sv. Anny 361/200, 911 01 Trenčín a veriteľa v 2. rade FOREST HILL COMPANY, s.r.o., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 46 379 878, zast.: BUGAN, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava, veriteľ v 3.rade ActivIT, s.r.o., so sídlom Národná 9, 874 01 Banská Bystrica, IČO: 36 043 532 zast. URBÁNI & Partners s.r.o. advokátska kancelároia so msídlom Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, veriteľ v 4. rade Mesto Štúrovo, so sídlom Nám. Slobody 1, 943 01 Štúrovo, IČO: 00 309 303 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943

Rozhodnutie

I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943

II. Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Mateja Ambróza, so sídlom Kominárska 2,4 831 014 Bratislava, č .licencie S 1884.

III. Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

IV. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

V. Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú správu týchto skutočnostiach.

Poučenie

1. Navrhovateľ - veriteľ v 1. rade CURTIS, s.r.o., so sídlom Mierové námestie 24, 911 01 Trenčín, IČO: 45 445 851, zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom Nám. Sv. Anny 361/200, 911 01 Trenčín, podal dňa 22.02.2019 na Okresnom súde Bratislava I návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1.SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943 (ďalej len "Dlžník").

2. Súd do konania povolil vstup FOREST HILL COMPANY, s.r.o., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 46 379 878, zast.: BUGAN, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava, ako veriteľovi v 2. rade na základe uznesenie zo dňa 24.06.2019 č.k. 8K/7/2019 - 315 právoplatného 03.07.2019, čím sa stal účastníkom konania

3. Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu bol zaplatený veriteľom pri podaní návrhu.

4. Súd uznesením zo dňa 12.03.2019, č. k. 8K/7/2019-60, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.03.2019 začal konkurzné konanie voči Dlžníkovi.

5. Súd uznesením zo dňa 26.03.2019 v konaní 8K/7/2019-64, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.04.2019 vyzval dlžníka v súlade s ustanovením § 19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej aj ako " ZKR"). V danej veci podal návrh na vyhlásenie konkurzu veriteľ. Súd preto po začatí konkurzného konania postupoval podľa § 19 ods. 1 ZKR a vyzval Dlžníka na osvedčenie platobnej schopnosti s tým, že Dlžníka usmernil, akým spôsobom má svoju platobnú schopnosť osvedčiť. Zároveň súd poučil Dlžníka o tom, že ak svoju platobnú schopnosť v súlade s výzvou uvedenou vo výrokovej časti tohto uznesenia neosvedčí, vyhlási na jeho majetok konkurz.

6. Dlžníkovi bola výzva doručená 08.04.2019, osobne prevzal dlžník. Podaním dlžníka doručeným súdu 10.05.2019, dlžník namietal účelovosť návrhu veriteľa, nakoľko má za to, že pohľadávka veriteľa je sporná. Na zdôvodnenie uviedol konania, v ktorých sa prejednávajú skutočnosti súvisiace s pohľadávkou veriteľa, ku ktorým predložil spolu s vyjadrením aj kópie niektorých žalôb. Uviedol, že navrhovateľ nie je a nebol veriteľom dlžníka, preto žiadal návrh zamietnuť. Iné doklady k podaniu nepriložil.

7. Súd vo veci nariadil pojednávanie v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 pís.a) bod 2 ZKR na termín 15.08.2019, na ktorom bol prítomný PZ navrhovateľa a PZ dlžníka. Obaja zotrvali na svojej argumentácii v súlade s predloženými písomnými vyjadreniami založenými v súdnom spise pred nariadeným pojednávaním. Na pojednávaní vyhlásil dokazovanie za skončené.

8. Súd na základe vyššieuvedeného konštatuje, že dlžník si nesplnil svoju povinnosť v lehote určenej v ustanovení § 19 ods. 1 pís. a) bod 1, 1a ZKR teda v lehote 20 dní od doručenia výzvy, nakoľko výzva bola prevzatá osobne dlžníkom 08.04.2019, vyjadrenie k návrhu bez osvedčenia platobnej schopnosti bolo súdu doručené 10.05.2019 t.j. 20 dňová lehota uplynula 29.04.2019, podanie bolo doručené súdu 10 dní po uvedenej lehote, pričom ZKR explicitne a exaktne v ustanovení bodu 1b/ citovaného ustanovenia § 19 ZKR spája nesplnenie vyššieuvedenej povinnosti s následkom vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka, čo má súd za splnené.

9. Keďže súd mal po začatí konkurzného konania a po preskúmaní spisového materiálu pochybnosti o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, nakoľko súd nemal preukázanú jeho majetnosť, náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov ustanovuje dlžníkovi v zmysle § 19 ods. 1, písm. d) ZKR predbežného správcu Mgr. Mateja Ambróza, so sídlom Kominárska 2,4 831 014 Bratislava, č. licencie S 1884, uznesením zo dňa 23.08.2019 č. k. 8K/7/2019 - 456, a uložil mu povinnosť vypracovať a predložiť súdu správy o majetku dlžníka, tak ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

10. V priebehu konania do konania na strane veriteľa vstúpil na základe rozhodnutia súdu uznesenia zo dňa 03.10.2019 v konaní 8K/7/2019 - 470 veriteľ ActivIT, s.r.o., so sídlom Národná 9, 874 01 Banská Bystrica, IČO: 36 043 532, titulom evidovania pohľadávky z titulu náhrady trov konania po lehote splatnosti viac ako 30 dní vo výške 476,72 EUR, uznesenie zo dňa 28.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.01.2018.

11. V priebehu konania do konania na strane veriteľa vstúpil na základe rozhodnutia súdu uznesenia zo dňa 03.10.2019 v konaní 8K/7/2019 - 471 veriteľ Mesto Štúrovo, so sídlom Nám. Slobody 1, 943 01 Štúrovo, IČO: 00 309 303, titulom evidovania pohľadávky z titulu z titulu miestneho nedoplatku po lehote splatnosti viac ako 30 dní vo výške 6.578,22 EUR na základe rozhodnutí o nedoplatkoch.

12. V dňoch 18.09.2019, 29.09.2019, 05.10.2019 predbežný správca doručil súdu správy o majetnosti Dlžníka, a záverečnú 4.správu dňa 20.10.2019 v ktorých konštatoval, že majetok Dlžníka - hnuteľné veci z informácií nájomcu PHARMDERM s.r.o. a motorové vozidlá na základe správy Krajského dopravného inšpektorátu dosahuje výšku, ktorá presahuje hodnotu 6 500,- Eur. Z dôvodu nesúčinnosti dlžníka, o ktorú sa predbežný správca snažil uskutočnenými výzvami, nebolo možné konštatovať odporovateľnosť právnych úkonov.

Podľa § 18 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“ ) ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu dlžníka, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti.

Podľa § 9 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania. Pri posúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, podľa vyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania.

Podľa § 22 ods. 1 ZKR v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona. Ak súd v konkurznom konaní už ustanovil predbežného správcu, do funkcie správcu ustanoví predbežného správcu.

Podľa § 23 ods. 1 ZKR vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.

Podľa § 40 ods. 1 ZKR druhá veta súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov.

13. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti zistenia majetku Dlžníka tak ako sú uvedené v bode spočívajúceho v spoluvlastníckom podiele na nehnuteľnosti - byte č. 13 uznesenia je dôvodná domnienka, že Dlžník má majetok presahujúci hodnotu nákladov konkurzného konania teda presahuje hodnotu 6 500,- Eur.

14. Vzhľadom na citované zákonné ustanovenia, súd v súlade s ust. § 20 ods. 1 ZKR rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok Dlžníka, ustanovil Predbežného správcu za správcu konkurznej podstaty, vyzval veriteľov na prihlásenie svojich pohľadávok v zákonom ustanovenej lehote 45 dní, uložil správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, uložil správcovi v zmysle § 41 ZKR povinnosť vypracovať a predložiť súdu spolu štyri podrobné písomné správy o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, tak ako je uvedené vo výroku uznesenia.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/7/2019
 • ICS 1119202616
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca