Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 774077

INTERMAT

 • Konanie č. 774077
 • Vydaný 13.1.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 12 z roku 2020 20.1.2020
 • Úpadca INTERMAT
  IČO: 31429700
  Štúrova 70
  92701   Šaľa
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: INTERMAT, spol. s r.o., so sídlom Štúrova 70, 927 01 Šaľa, IČO: 31 429 700, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 16064/T, zastúpený JUDr. Boris Štanglovič, advokát, so sídlom Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 159 059, značka správcu S1328, o návrhu správcu, takto

Rozhodnutie

Súd u z n á v a konkurz vyhlásený na úpadcu: INTERMAT, spol. s r.o., so sídlom Štúrova 70, 927 01 Šaľa, IČO: 31 429 700, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 16064/T, z a m a l ý.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/13/2019
 • ICS 2119208315
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN Sudca