Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 716432

SiBor s.r.o.

 • Konanie č. 716432
 • Vydaný 5.2.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 30 z roku 2020 13.2.2020
 • Úpadca SiBor s.r.o.
  IČO: 36668486
  Záhorácka 4/60
  90101   Malacky
 • Navrhovatelia SiBor s.r.o.
  IČO: 36668486
  Záhorácka 4/60
  90101   Malacky
 • DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA
  IČO: 42499500
  Ševčenkova 32
  85000   Bratislava
 • KRIVANKON, k. s.,
  Trnavská cesta 74
  82102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok SiBor s.r.o., so sídlom Záhorácka 4/60, 901 01 Malacky, IČO: 36 668 486, správcom ktorého je KRIVANKON, k.s., so sídlom Trnavská cesta 74, 821 02 Bratislava, číslo správcu S 1704, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku,

Rozhodnutie

I. Súd konkurz na majetok úpadcu: SiBor s.r.o., so sídlom Záhorácka 4/60, 901 01 Malacky, IČO: 36 668 486, zrušuje pre nedostatok majetku.

II. Súd nepriznáva správcovi: KRIVANKON, k.s., so sídlom Trnavská cesta 74, 821 02 Bratislava, číslo správcu S 1704, odmenu z výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.

Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/24/2017
 • ICS 1117208065
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca