Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 716441

GALIMPEX - S, s.r.o.

 • Konanie č. 716441
 • Vydaný 5.2.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 30 z roku 2020 13.2.2020
 • Úpadca GALIMPEX - S, s.r.o.
  IČO: 31340431
  Vápenka 1
  84107   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Galimpex - S, s.r.o. so sídlom Vápenka č.1, 841 07 Bratislava, IČO: 31 340 431, správcom ktorého je: Mgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 851 04 Bratislava, zn. správcu: S 1233, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku,

Rozhodnutie

I. Súd konkurz na majetok úpadcu: Galimpex - S, s.r.o. so sídlom Vápenka č.1, 841 07 Bratislava, IČO: 31 340 431, zrušuje pre nedostatok majetku.

II. Súd nepriznáva správcovi: Mgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 851 04 Bratislava, zn. správcu: S 1233, odmenu z výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.

Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/51/2017
 • ICS 1117227678
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca