Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 723553

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Konanie č. 723553
 • Vydaný 15.4.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 93 z roku 2020 18.5.2020
 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • Navrhovatelia 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • CURTIS, s. r. o.
  IČO: 45445851
  Mierové námestie 24
  91101   Trenčín
 • Tomáš Michnica, Mgr.
  Na Priekope č. 174/13
  01001   Žilina
 • JURIKA & KELTOŠ
 • BUGAN, advokátska kancelária
  Bajkalská 25/A
  82103   Bratislava
 • Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš
  Nám. sv. Anny 361/200
  91101   Trenčín
 • Mgr. Matej Ambroz
  Kominárska 2,4
  83104   Bratislava
 • URBÁNI & Partners s.r.o.
  Skuteckého 17
  87401   Banská Bystrica
 • Mesto Štúrovo
  Nám. Slobody 1
  94301   Štúrovo
 • JURIKA & KELTOŠ, s.r.o.
  IČO: 35951087
  Mickiewiczova 2
  81107   Bratislava
 • Mesto Štúrovo
  IČO: 00309303
  Nám. Slobody 1
  94301   Štúrovo
Druh
Uznesenie
Hlavička

Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Trandžíkovej a členov senátu JUDr. Borisa Tótha a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: v 1. rade: CURTIS, s.r.o., so sídlom Mierové námestie 24, 911 01 Trenčín, IČO: 45 445 851, zast.: Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o., so sídlom Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, veriteľa v 2. rade: FOREST HILL COMPANY, s.r.o., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 46 379 878, zast.: BUGAN, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava, veriteľa v 3. rade: ActivIT, s.r.o., so sídlom Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 043 532, zast.: URBÁNI & Partners s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, veriteľa vo 4. rade: Mesto Štúrovo, so sídlom Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo, IČO: 00 309 303, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, o odvolaní dlžníka 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, voči uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č.k. 8K/7/2019-526 zo dňa 23.11.2019, takto

Rozhodnutie

I. Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 8K/7/2019-526 zo dňa 23.11.2019 potvrdzuje.

II. Odvolací súd účastníkom nárok na náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť v podpísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch vymedzených § 429 ods. 2 CSP.

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Nesplnenie náležitostí vyžadovaných § 428 a § 429 CSP má za následok odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/ CSP).

 • Spisová značka 8K/7/2019
 • ICS 1119202616
 • Vydal JUDr. Beata Trandžíková
 • Vydal FN predsedníčka senátu