Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2091319

- ForDom s.r.o.

 • Konanie č. 2091319
 • Vydaný 19.05.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 98 z roku 2020 25.5.2020
 • Úpadca - ForDom s.r.o.
  IČO: 36648001
Druh
Oznam
Oznam

OZNAM

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4R 1/2018 - 221 zo dňa 15. 04. 2020 povolil vstup nového veriteľa MUDr. Zuzana Plzáková, nar. 05. 01. 1973, bytom Mrštíkova 235/28, Strašnice, Praha 10 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa MUDr. Zuzana Filová, nar. 05. 12. 1946, naposledy bytom ČSA 67/57, Očová pri pohľadávke vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 140 vo výške 63 171,98 Eur v konkurznom konaní úpadcu - ForDom s.r.o., so sídlom Pstruša 824, 962 12 Detva, IČO: 36 648 001. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 05. 2020.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 4R/1/2018
 • ICS 6118345453
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová
 • Vydal FN sudca