Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 797406

INTERMAT

 • Konanie č. 797406
 • Vydaný 20.5.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 100 z roku 2020 27.5.2020
 • Úpadca INTERMAT
  IČO: 31429700
  Štúrova 70
  92701   Šaľa
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: INTERMAT, spol. s r.o., so sídlom Štúrova 70, 927 01 Šaľa, IČO: 31 429 700, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 16064/T, zastúpený JUDr. Boris Štanglovič, advokát, so sídlom Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 159 059, značka správcu S1328, uznesením č.k.: 36K/13/2019 - 109 zo dňa 24.03.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 01.04.2020, zrušil konkurz pre nedostatok predpokladov na konkurz.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2020.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/13/2019
 • ICS 2119208315
 • Vydal Mgr. Daniela Škultétyová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník