Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 975160

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Konanie č. 975160
 • Vydaný 23.6.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 123 z roku 2020 29.6.2020
 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91105   Trenčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť TSconsult, s. r. o. v konkurze so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť HMG Recovery, k. s. so sídlom kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO 46 333 908, značka správcu S1565, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto

Rozhodnutie

I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť TSconsult, s. r. o. v konkurze so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576 sa zrušuje pre nedostatok majetku.

II. Správcovi obchodnej spoločnosti HMG Recovery, k. s. so sídlom kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO 46 333 908, značka správcu S1565 sa priznáva odmena z výťažku zo všeobecnej podstaty vo výške 836,34 eura.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha(odvolací návrh).

(§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).

Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/7/2013
 • ICS 3113208379
 • Vydal JUDr. Michal Fiala
 • Vydal FN sudca