Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 998292

DIAMON, s.r.o.

 • Konanie č. 998292
 • Vydaný 23.7.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 145 z roku 2020 29.7.2020
 • Úpadca DIAMON, s.r.o.
  IČO: 36478628
  Scherffelova 53/3017
  05801   Poprad
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DIAMON, s.r.o., so sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad 058 01, Vajanského 73/5, Poprad 058 01, IČO: 36 478 628, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto

Rozhodnutie

z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči DIAMON, s.r.o., so sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad 058 01, Vajanského 73/5, Poprad 058 01, IČO: 36 478 628.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku.

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).

Podľa § 114 ods. 1 ZKR, začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,

b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,

d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,

e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,

f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,

g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2R/1/2020
 • ICS 8120208215
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca