Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 742369

Webuild S.p.A., organizačná zložka

 • Konanie č. 742369
 • Vydaný 3.8.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 152 z roku 2020 7.8.2020
 • Úpadca Webuild S.p.A., organizačná zložka
  IČO: 47863617
  Mariánska 12
  81108   Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TUBAU, a. s., so sídlom Pribylinská 12, 831 04 Bratislava, IČO: 35 801 999, zast.: Petra Pelachová Mičudová, trvale bytom Eduarda Penkalu 879/13, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu majetok dlžníka / územného insolvenčného konania na majetok dlžníka: WEBUILD S.P.A., so sídlom Via dei Missaglia 97, 201 42 Miláno, Talianska republika, IČO: 00830660155 konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Webuild S.p.A, organizačná zložka so sídlom Mariánska 12, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 863 617,

Rozhodnutie

Súd začína územné insolvenčné konanie proti dlžníkovi: WEBUILD S.P.A., so sídlom Via dei Missaglia 97, 201 42 Miláno, Talianska republika, IČO: 00830660155 konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Webuild S.p.A, organizačná zložka so sídlom Mariánska 12, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 863 617.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 27K/14/2020
 • ICS 1120206746
 • Vydal JUDr. Lea Gubová
 • Vydal FN sudkyňa