Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2173764

Potraviny Kačka, a.s.

 • Konanie č. 2173764
 • Vydaný 11.08.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 158 z roku 2020 17.8.2020
 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s.
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401   Lučenec
 • Navrhovatelia Potraviny Kačka, a.s.
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401   Lučenec
 • BEATOW PARTNERS s. r. o.
  IČO: 36868841
  Panenská 23
  81103   Bratislava
 • Martin Kováčik
  IČO: 48485357
  Tajovského 3
  97401   Banská Bystrica
 • Katarína Tkáčová
  IČO: 48485357
  Záhradná 863/8
  96212   Detva
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, správcom konkurznej podstaty ktorého do prvej schôdze veriteľov bola Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie 962 12 Detva, Záhradná 863/8, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto

Rozhodnutie

Súd p r i z n á v a Ing. Kataríne Tkáčovej, so sídlom kancelárie 962 12 Detva, Záhradná 863/8 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 600,- Eur

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/12/2019
 • ICS 6119357581
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca