Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 827010

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, Sladovnícka 13, Trnava, o návrhu veriteľa Ing. Ladislav Kľudaj, nar. 08.04.1942, M. Benku 2715/48, Stupava, na vstup účastníka do konania, takto

Rozhodnutie

Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Ing. Ladislav Kľudaj, nar. 08.04.1942, M. Benku 2715/48, Stupava, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: NOBAPAN, spol. s r.o., so sídlom Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, IČO: 36 372 081, v rozsahu pohľadávok vo výške 384.207,23 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 2,3,5 a 6.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
  • Vydal FN sudkyňa