Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1051145

VÝROBA KONFEKCIE s. r. o.

 • Konanie č. 1051145
 • Vydaný 8.9.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 178 z roku 2020 16.9.2020
 • Úpadca VÝROBA KONFEKCIE s. r. o.
  IČO: 36716065
  32
  02755   Krivá
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VÝROBA KONFEKCIE s. r. o., so sídlom Krivá 32, 027 55 Krivá, IČO: 36 716 065, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, takto

Rozhodnutie

Konkurzné konanie voči dlžníkovi: VÝROBA KONFEKCIE s. r. o., so sídlom Krivá 32, 027 55 Krivá, IČO: 36 716 065, pre nedostatok majetku zastavuje.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/3/2020
 • ICS 5120205998
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN sudca