Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 834593

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, Sladovnícka 13, Trnava, uznesením č. k. 25K/2/2007 - 2308 zo dňa 11.08.2020 potvrdil prevod pohľadávok na nového veriteľa: CANADIAN FINANCIAL LTD., so sídlom Apt 12, Level 3,31, Charles Court, St. Luke´s Road, G´Mangia PTA 1027, Malta, registračné číslo: C54681, namiesto pôvodného veriteľa: NOBAPAN, spol. s r.o., so sídlom Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, IČO: 36 372 081, v rozsahu pohľadávok vo výške 564.914,90 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 6. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2020.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal Mgr. Petra Janeková
  • Vydal FN vyšší súdny úradník