Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 834604

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, Sladovnícka 13, Trnava, uznesením č. k. 25K/2/2007 - 2317 zo dňa 27.08.2020 povolil vstup nového veriteľa: Ing. Ladislav Kľudaj, nar. 08.04.1942, M. Benku 2715/48, Stupava, namiesto pôvodného veriteľa: NOBAPAN, spol. s r.o., so sídlom Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, IČO: 36 372 081 v rozsahu pohľadávok vo výške 384.207,23 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 2,3,5 a 6.. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.09.2020.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal Mgr. Petra Janeková
  • Vydal FN vyšší súdny úradník