Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2269717

Potraviny Kačka, a.s.

 • Konanie č. 2269717
 • Vydaný 27.11.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 233 z roku 2020 3.12.2020
 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s.
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401   Lučenec
 • Navrhovatelia Potraviny Kačka, a.s.
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401   Lučenec
 • BEATOW PARTNERS s. r. o.
  IČO: 36868841
  Panenská 23
  81103   Bratislava
 • Martin Kováčik
  IČO: 48485357
  Tajovského 3
  97401   Banská Bystrica
 • Katarína Tkáčová
  IČO: 48485357
  Záhradná 863/8
  96212   Detva
 • LawService Recovery, k.s.
  IČO: 48485357
  Stráž 223
  96001   Zvolen
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Stráž 223, takto

Rozhodnutie

Na podanie veriteľa SHP a.s., so sídlom Červenej armády 1191, Turčianske Teplice, IČO: 31 585 370 doručené správcovi dňa 06. 11. 2020, ktorým si uplatňuje pohľadávky pod por. č. 1. až 6., sa ako na súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok n e p r i h l i a d a

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 ZKR)

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/12/2019
 • ICS 6119357581
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca