Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 768305

N K S spoločnosť s ručením obmedzeným, N K S spol. s r. o. /v skratke/ v likvidácii

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: N K S spoločnosť s ručením obmedzeným, N K S spol. s r. o. /v skratke/ v likvidácii, so sídlom Vysoká 18, Bratislava, IČO: 30 774 152, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9, Piešťany, zn. správcu S 1505 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: N K S spoločnosť s ručením obmedzeným, N K S spol. s r. o. /v skratke/ v likvidácii, so sídlom Vysoká 18, Bratislava, IČO: 30 774 152,

Rozhodnutie

Súd konkurzné konanie proti dlžníkovi: : N K S spoločnosť s ručením obmedzeným, N K S spol. s r. o. /v skratke/ v likvidácii, so sídlom Vysoká 18, Bratislava, IČO: 30 774 152 zastavuje pre nedostatok majetku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka. Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania sa považuje za pristúpenie do konkurzného konania. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe (§125 CSP). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

  • Súd Okresný súd Bratislava I
  • Spisová značka 27K/18/2020
  • ICS 1120207678
  • Vydal JUDr. Lea Gubová
  • Vydal FN sudca