Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1139418

NOFA TRANS SPED SK, s.r.o.

 • Konanie č. 1139418
 • Vydaný 7.1.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2021 13.1.2021
 • Úpadca NOFA TRANS SPED SK, s.r.o.
  IČO: 44074221
  505
  94365   Kamenica nad Hronom
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. IČO: 44 074 221, so sídlom: 943 65 Kamenica nad Hronom 505, ktorého správcom je JUDr. Róbert Hipp, so sídlom Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto

Rozhodnutie

P r i z n á v a správcovi JUDr. Róbertovi Hippovi, so sídlom Farská 33/I.p., 949 01 Nitra paušálnu odmenu vo výške 4.600,- eur.

Poučenie

Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 28K/2/2020
 • ICS 4120206261
 • Vydal JUDr. Adriana Kunkelová
 • Vydal FN vyššia súdna úradníčka