Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1081629

SF TRANS Slovensko s. r. o.

 • Konanie č. 1081629
 • Vydaný 19.1.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 19 z roku 2021 29.1.2021
 • Úpadca SF TRANS Slovensko s. r. o.
  IČO: 36790699
  Andreja Hlinku 2625
  02201   Čadca
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzu na majetok dlžníka: SF TRANS Slovensko, s.r.o., so sídlom Andreja Hlinku 2625, 022 01 Čadca, IČO: 36 790 699, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, o návrhu likvidátora na priznanie paušálnej náhrady výdavkov, takto

Rozhodnutie

Nepriznáva likvidátorovi: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500,- eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 10K/2/2020
 • ICS 5120210992
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN sudca