Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1082547

KOVEL KBK s.r.o.

 • Konanie č. 1082547
 • Vydaný 26.1.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 20 z roku 2021 1.2.2021
 • Úpadca KOVEL KBK s.r.o.
  IČO: 47601981
  Višňové 627
  01323   Višňové
Správcovia
 • Mária Kostolná, JUDr.
  IČO: 42224578
  Jána Milca 740/19
  01001   Žilina
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: KOVEL KBK s.r.o., so sídlom Višňové 627, 013 23 Višňové, IČO: 47 601 981, takto

Rozhodnutie

I. Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: KOVEL KBK s.r.o., so sídlom Višňové 627, 013 23 Višňové, IČO: 47 601 981, predbežného správcu: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, značka správcu: S1744.

II. Predbežný správca j e p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. O svojich postupoch a zisteniach je povinný súd priebežne informovať písomnými správami podanými súdu do 10 dní, do 20 dní a do 28 dní od ustanovenia do funkcie. Záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka je povinný podať súdu do 45 dní od ustanovenia do funkcie.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby doručenia.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 10K/4/2020
 • ICS 5120213298
 • Vydal JUDr. Andrea Gulčiková
 • Vydal FN sudca