Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 773216

Feriva Advertising s.r.o.

 • Konanie č. 773216
 • Vydaný 5.2.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 29 z roku 2021 12.2.2021
 • Úpadca Feriva Advertising s.r.o.
  IČO: 35840251
  Svätovavrinecká 13920/10
  83101   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Feriva Advertising s.r.o.,so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 840 251 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Feriva Advertising s.r.o.,so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 840 251

Rozhodnutie

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi : Feriva Advertising s.r.o.,so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 840 251.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 27K/51/2020
 • ICS 1120217855
 • Vydal JUDr. Lea Gubová
 • Vydal FN sudca