Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 773960

Feriva Advertising s.r.o.

 • Konanie č. 773960
 • Vydaný 15.2.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 36 z roku 2021 23.2.2021
 • Úpadca Feriva Advertising s.r.o.
  IČO: 35840251
  Svätovavrinecká 13920/10
  83101   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Správcovia
 • iTRUSTee Recovery, k.s.
  IČO: 47254149
  Trnavská cesta 50A
  82102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Feriva Advertising s.r.o.,so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 840 251 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Feriva Advertising s.r.o.,so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 840 251 takto

Rozhodnutie

I. Súd ustanovuje dlžníkovi: Feriva Advertising s.r.o.,so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 840 251 predbežného správcu : iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava, S 1697, IČO: 47254149

II. Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 27K/51/2020
 • ICS 1120217855
 • Vydal JUDr. Lea Gubová
 • Vydal FN sudkyňa