Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1018689

BER.SKO v likvidácii, s.r.o.

 • Konanie č. 1018689
 • Vydaný 17.2.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 36 z roku 2021 23.2.2021
 • Úpadca BER.SKO v likvidácii, s.r.o.
  IČO: 36508870
  Jána Hunyadiho 1339/9
  04501   Moldava nad Bodvou
 • Navrhovatelia Stanislav Praskai, likvidátor BER.SKO v likv., Mgr.
  Vrátna 28
  04001   Košice
 • BER.SKO v likvidácii, s.r.o.
  IČO: 36508870
  Jána Hunyadiho 1339/9
  04501   Moldava nad Bodvou
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BER.SKO v likvidácii, s.r.o., so sídlom: Jána Hunyadiho 1339/9, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36 508 870, o návrhu správcu podstaty: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu: S1455 na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto

Rozhodnutie

I. Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: BER.SKO v likvidácii, s.r.o., so sídlom: Jána Hunyadiho 1339/9, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36 508 870 pre nedostatok majetku.

II. Nepriznáva správcovi podstaty: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu: S1455, odmenu z výťažku a náhradu výdavkov.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, v prípade listinnej podoby v 2 vyhotoveniach.

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/22/2019
 • ICS 7119208668
 • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
 • Vydal FN sudca