Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1019325

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Žrebčín Motešice, a. s. v konkurze so sídlom 913 26 Motešice, IČO 36 297 526, ktorého správcom je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO 44 088 833, značka správcu S1240, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, takto

Rozhodnutie

Konkurz na majetok úpadcu Žrebčín Motešice, a. s. v konkurze so sídlom 913 26 Motešice, IČO 36 297 526 sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.

  • Súd Okresný súd Trenčín
  • Spisová značka 28K/8/2009
  • ICS 3109204944
  • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
  • Vydal FN sudca