Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 856555

Euro LOGOS

 • Konanie č. 856555
 • Vydaný 16.02.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 36 z roku 2021 23.2.2021
 • Úpadca Euro LOGOS
  IČO: 36232475
  Senecká cesta 2
  93101   Šamorín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Euro LOGOS, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín, IČO: 36 232 475, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.č.: 11510/T, správcom ktorého je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany, IČO: 30 789 702, značka správcu: S1505, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto

Rozhodnutie

Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

V období od 19.01.2021 do 28.02.2021 lehoty na podanie odvolania / sťažnosti / odporu / vyjadrenia, pričom povinnosť vyjadriť sa bola uložená uznesením súdu, neplynú (§ 9 ods. 1 v spojení s § 8 písm. a) zákona č. 62/2020 Z.z. v znení zákona č. 9/2021 Z.z.).

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/8/2014
 • ICS 2112203642
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN sudca