Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 856606

FOFIN SERVIS,

 • Konanie č. 856606
 • Vydaný 17.02.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 36 z roku 2021 23.2.2021
 • Úpadca FOFIN SERVIS,
  IČO: 35861967
  Mikovíniho 8
  91701   Trnava 1
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FOFIN SERVIS, s.r.o., IČO: 35 861 967, Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 20918/T, správcom ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 37 994 018, značka správcu: S1138, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto

Rozhodnutie

I. Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: FOFIN SERVIS, s.r.o., IČO: 35 861 967, Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, pre nedostatok majetku.

II. Súd n e p r i z n á v a správcovi Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 37 994 018, značka správcu: S1138, odmenu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.

III. Súd n e p r i z n á v a správcovi Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 37 994 018, značka správcu: S1138, náhradu výdavkov.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka

nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

V období od 19.01.2021 do 28.02.2021 lehoty na podanie odvolania / sťažnosti / odporu / vyjadrenia, pričom povinnosť vyjadriť sa bola uložená uznesením súdu, neplynú (§ 9 ods. 1 v spojení s § 8 písm. a) zákona č. 62/2020 Z.z. v znení zákona č. 9/2021 Z.z.).

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 31K/4/2007
 • ICS 2107211768
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN sudca