Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1019963

WALTOR SBT s.r.o.

 • Konanie č. 1019963
 • Vydaný 25.2.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 42 z roku 2021 3.3.2021
 • Úpadca WALTOR SBT s.r.o.
  IČO: 36578533
  Werferova 1
  04001   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: WALTOR SBT s.r.o., so sídlom: Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 578 533, zastúpený advokátom JUDr. Mariánom Rušinom, PhD., so sídlom: Letná 47, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného tunajšiemu súdu dňa 15.02.2021:

- Doložil Zoznam záväzkov v súlade s ust. § 12 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Doložil riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2019 v súlade s ust. § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn.: 32K/3/2021 vo vyššie stanovenej lehote; v prípade podania predloženého v listinnej podobe je potrebné predložiť podanie v dvoch rovnopisoch.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o odmietnutí návrhu. (§ 14 ZKR)

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 ZKR)

Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania. (§ 203a ods. 3 ZKR)

V zmysle ust. § 9 ods. 1 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení neskorších predpisov, v čase od 19. januára 2021 do 28. februára 2021 neplynú lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 32K/3/2021
 • ICS 7121201417
 • Vydal JUDr. Slávka Garančovská
 • Vydal FN sudkyňa