Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1023252

WALTOR SBT s.r.o.

 • Konanie č. 1023252
 • Vydaný 18.3.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 57 z roku 2021 24.3.2021
 • Úpadca WALTOR SBT s.r.o.
  IČO: 36578533
  Werferova 1
  04001   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: WALTOR SBT s.r.o., so sídlom: Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 578 533, zastúpený advokátom JUDr. Mariánom Rušinom, PhD., so sídlom: Letná 47, 040 01 Košice o späťvzatí návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

I. Zastavuje konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi: WALTOR SBT s.r.o., so sídlom: Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 578 533 z dôvodu späťvzatia návrhu na vyhlásenie konkurzu navrhovateľom.

II. Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vrátiť preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu navrhovateľovi WALTOR SBT s.r.o., so sídlom: Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 578 533 vo výške 1.500,- EUR vedený pod položkou denníka D19-6/2021, na účet číslo SK94 8330 0000 0020 0079 3054, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 32K/3/2021
 • ICS 7121201417
 • Vydal JUDr. Slávka Garančovská
 • Vydal FN sudkyňa